Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

REMONDIS Opole edukuje ekologicznie mieszkańców

W REMONDIS Opole trwa cykl comiesięcznych spotkań edukacyjnych z mieszkańcami miasta z zabudowy wielorodzinnej, poświęcony problematyce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Działania są realizowane jako element zawartej z Miastem Opole umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Do tej pory zrealizowano osiem spotkań w wyznaczonych świetlicach poszczególnych administracji - Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość", a także wybranych wspólnotach mieszkaniowych.

Podczas wydarzeń prowadzący prezentują w formie wykładu, slajdów i filmów zagadnienia związane z funkcjonującym na terenie Opola systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym dotyczące w szczególności: rodzajów i ilości wytwarzanych w Opolu odpadów, hierarchii postępowania z odpadami oraz sposobów gromadzenia poszczególnych frakcji, zagospodarowania selektywnie odebranych odpadów, podstaw prawnych i sensu praktycznego trudu segregacji, grożących miastu kar w przypadku nieprawidłowej i niewystarczającej segregacji odpadów, zagadnień gospodarki cyrkularnej.

Celem spotkań jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców miasta w działania mające na celu osiągnięcie przez gminę Opole wymaganych przepisami poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów.

Każdorazowo podczas minimum dwugodzinnych spotkań rodzi się ożywiona dyskusja dotycząca tematów:

  • mycia pojemników, w szczególności na odpady biodegradowalne
  • co zrobić z odpadami problematycznymi, jak na przykład sprzęt elektryczny, opony, lekarstwa, odpady poremontowe?
  • jak wpłynąć na sąsiadów, którzy nie przejmują się segregacją i niszczą cały efekt solidnej pracy osób segregujących?
  • jak nakłonić mieszkańców do segregacji przy wciąż funkcjonujących zsypach w blokach wysokich?
  • czy za złą segregację są przewidziane kary dla mieszkańców?

Wiosną i latem REMONDIS rozważa przeprowadzanie spotkań na zewnątrz, w formie pikniku, tak by zwiększyć w nich udział osób młodszych.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS